PLA D'ESTUDIS: Especialidat en Arqueologia Prehistòrica
Ciències i Tècniques aplicades a l'Arqueologia (42308)   

Professors:

Karen Hardy
Raquel Piqué
Maria Saña

Responsable: Maria Saña

Comportament: Optatiu
Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona Semestre: 1
Crèdits ECTS: 9
Tipus: Formació acadèmica

PROGRAMA:

  • El mòdul es centra en l'anàlisi dels recursos biòtics en Arqueologia, tractant principalment els procediments tècnics desenvolupats i aplicats en el marc de les anàlisis arqueozoològiques i arqueobotàniques. Es fa especial atenció als nous desenvolupaments tècnics realitzats en el camps de les anàlisis paleomoleculars tals com les anàlisis d'isòtops estables i paleogenètiques, treballant les qüestions relatives a la seva implementació i discutint les seves possibilitats i limitacions en el marc de la recerca arqueològica. En la vessant practica el curs contempla treball directe amb materials arqueològics als laboratoris del Departament de Prehistòria. Es pretén amb aquets mòdul que l'alumnat adquireixi competència per estudiar els materials procedents dels jaciments arqueològics o per gestionar correctament el seu estudi.

MATÈRIA

  • Arqueobotànica: la gestió dels recursos vegetals a laprehistòria, pdf matèria, Raquel Piqué
  • Arqueozoologia: noves aplicacions analítiques , pdf matèria, Maria Saña
  • La paleodieta i la utilització de plantes antes de l'agricultura, pdf materia, Karen Hardy