Els anàlisis mecànics estan orientats a determinar les propietats físiques de les matèries primeres a través d'assajos mecànics de fricció, flexió, compressió etc., realitzats en màquines industrials. És per això que els materials es presenten tallats en provetes, mètricament i morfològicament estandarditzades. Les característiques principals d'aquests anàlisis són:

  1. Procediment clau per a valorar l'ajustament entre la funcionalitat dels artefactes lítics i la matèria primera utilitzada per a la seva elaboració.
  2. Especialment interessant per a abordar estudis sobre l'eficiència dels conjunts artefactuals prehistòrics.
  3. Requisit: Realitzar una anàlisi petrogràfica prèvia per làmina prima.