Tècnica analítica basada en la lectura espectrogràfica de la llum ultraviolada que permet realitzar anàlisis elementals de composició d'alta precisió amb concentracions baixes dels elements. Amb ella, podem arribar a detectar fins a 70 elements a la vegada. En aquest cas, els ions són excitats pel plasma d'Argó a 7000°C. Quan els ions atomitzats tronen al seu estat estable emeten una llum (característica de cada element) que és separada d'acord amb la seva longitud d'ona. Els diferents espectres de llum són detectats i quantificats. La mostra per a l'anàlisi s'ha de dissoldre en una solució líquida que es destrueix durant el procés. Les característiques principals d'aquesta tècnica són:

  1. Determinació de la composició elemental general dels materials.
  2. Determinació d'elements traça i microtraça.
  3. Tècnica destructiva.